എയിഡ്സ് എന്ന മാരക രോഗത്തിന്‍റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ഇവയാണ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ വന്‍ ദുരന്തം

എയിഡ്സ് എന്ന മാരക രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വരുന്നത് നമ്മള്‍ അറിയുന്നില്ല എന്നാണു എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ രോഗം ബാധിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഈ രോഗം നാം അറിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നാം ഓരോരതരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *