ഹരിമുരളീരവം ഹരിതവൃന്ദാവനം “.. എഴുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലെ ദാസേട്ടന്റെ ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് .. ഈ ശബ്ദമാധുര്യം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.. വീഡിയോ👇

ഹരിമുരളീരവം ഹരിതവൃന്ദാവനം എഴുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലെ ദാസേട്ടന്റെ ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ഈ ശബ്ദമാധുര്യം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.വീഡിയോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *