നിങ്ങളുടെ ഇഖാമയിൽ എത്ര സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ ഇഖാമയിൽ എത്ര സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ…


കൂടാതെ ഈ ആപ്പ് വഴി സൗദിയിലെയും , നാട്ടിലെയും പ്രധാന വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.. ( ചളി വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവില്ല ) കൂടാതെ സൗദിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് അനേകം സഹായവും ഈ ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്…


Download here…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *